เอกสารการอบรมแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560 THAILAND NATIONAL GUIDELINE ON HIV/AIDS TREATMENT AND PREVENTION 20-21 เมษายน 2560
"รายละเอียดการดำเนินงานเพื่อประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ กรณีให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2560 ขอให้ใช้เฉพาะแบบประเมินตนเอง"
แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารการประชุม กองทุน อปท. ณ ศูนย์ประชุมคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ 2-3 มีนาคม 2560
เอกสารการปรชุม โครงการพัฒนาการจ่ายเงินกองทุน การเงินและบัญชี วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ รร ดิเอมเพรส
แบบฟอร์มการสำรวจปริมาณยาต้านไวรัสเอดส์ ยาลดไขมัน และยารักษาวัณโรค
Slide นโยบาย ปรัชญา การประกันสุขภาพ เชียงใหม่ ในการประชุมพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายสภาบันการศึกษา ณ รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายแพทย์รัฐพล เตรียมวิชานนท์
แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน และหน่วยบริการในการใช้โปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส์ Slide จากการประชุมเมื่อ 8 ก.พ. 2560
แนวทางและ Template งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2560 (ให้หน่วยบริการ)
เอกสาร การประชุมการใช้ยาสมเหตุผลวันที่ 26 มค 60 ณ รร. the empress
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (คู่มือNPRP1)
เอกสารโครงการพัฒนาการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิในพื้นที่ วันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งผลงานวิชาการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
เอกสาร การประชุมการชี้แจงโปรแกรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 60 เมื่อวันที่ 27 ธค 2559 ณ รพ.สวนปรุง
การต่ออายุ Update License Manager ปี 60
เอกสารชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศวัณโรค (TB Data Hub) เพื่อการเบิกชดเชยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาวัณโรค เมื่อวันที่ 13 ธค 2559 ที่รร. ดิเอมเพรส
เอกสารการประชุม เชิงปฏิบัติการประมวลข้อมูลผลงานการให้บริการเพื่อสัมพันธ์กับการจัดสรรงบประมาณในระบบ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ 14-16 ธค 59
เอกสารการประชุมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพประจำปี 2560 วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2559 ณ รร อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา
คู่มือการใช้งานโปรแกรม TB DATA HUB
หน้า 1 | 2 | 3 |
 
กลับ ขึ้นบน