สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่
National Health Security Office Region 1 Chiang Mai

อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต ๕ ชั้น ๒ เลขที่ ๖ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์  ๐ ๕๓๒๘ ๕๓๕๕ โทรสาร  ๐ ๕๓๒๘ ๕๓๖๔
ทุกวันเวลาราชการ ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
สายด่วน ๑๓๓๐ ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

 

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน