วิสัยทัศน์ 

          ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ

พันธกิจ

  1.
  สนับสนุนให้มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
  2.
  ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า
  3.
  พัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
  4.
  สนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ให้บริการ โดยที่เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ (Human and patient rights ) และมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
  5.
  เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่าง 3 กองทุน ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ การให้บริการ การจัดสรรงบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่าย

(อ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2555-2559)

ค่านิยมองค์กร

A = Accountability (สำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ)
C = Customer Service Mind (ใส่ใจผู้รับบริการ มีหัวใจบริการ)
C = Creativity (คิดใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)
E = Efficiency & Excellent (มุ่งประสิทธิภาพและผลงานที่เป็นเลิศ)
P = Plan for the future (คิดไกล มีการวางแผน)
T = Teamwork (เรียนรู้ร่วมกันและทำงานเป็นทีม)

นโยบายคุณภาพ

                  "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ"

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน