การประชุมคัดเลือกตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) 9 ด้าน เป็นอนุกรรมการควมคุมฯระดับเขตพื้นที่


การประชุมคัดเลือกตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) 9 ด้าน เป็นอนุกรรมการควมคุมฯระดับเขตพื้นที่

วันที่ 22 ต.ค. 57 ที่โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะอนุกรรมการควมคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ในส่วนของผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs)จำนวนทั้งหมด 6 ตำแหน่ง จากเครือข่าย 9 ด้าน ได้แก่ งานด้านเด็กและเยาวชน งานด้านสตรี งานด้านผู้สูงอายุ งานด้านผู้พิการหรือผู้ป่วยจิตเวช งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผุ้ป่วยเรื้อรังอื่น งานด้านผู้ใช้แรงงาน งานด้านชุมชนแออัด งานด้านเกษตรกรและงานด้านชนกลุ่มน้อย โดยมี นพ.สรกิจ ภาคีชีพ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ และตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนทั้ง 9 ด้านเข้าร่วมประชุม ซึ่งการคัดเลือกผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs)จำนวนทั้งหมด 6 ตำแหน่ง จากเครือข่าย 9 ด้าน ได้ผลดังนี้

1. นส.พิมพ์วลี นิศาวัฒนานันท์ ผู้แทนจากงานด้านเด็กและเยาวชน
2. นส.กาญจนา แถลงกิจ ผู้แทนจากงานด้านสตรี
3. นายธนกร วังฐาน ผู้แทนจากงานด้านผู้ติดเชื้อHIVหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
4. นางวรัญญา เธียรวิวรรธน์ ผู้แทนจากงานด้านผู้ใช้แรงงาน
5. นายสุพจน์ หลี่จา ผู้แทนจากงานด้านชนกลุ่มน้อย
6. นายเผ่าเทพ บำรุงกิจ ผู้แทนจากงานด้านเกษตรกร

ทั้งนี้การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควมคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ของพื้นที่สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการในส่วนของตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) 9 ด้าน รวมแล้ว 9 ตำแหน่ง จากจำนวนกรรมการในคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด 26 ตำแหน่ง ซึ่งคงค้างอนุกรรมการในส่วนผู้แทนผู้ให้บริการ ผู้แทนสภาวิชาชีพ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัย ซึ่งจะต้องประสานงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป.

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน