รมต.ช่วยกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการโครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว "หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแลคนทุกช่วงวัย : Family practice accross the life span)"


รมต.ช่วยกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการโครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว "หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแลคนทุกช่วงวัย : Family practice accross the life span)"

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์และทีมสหวิชาชีพ ในโครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว การฝึกปฏิบัติโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชนเป็นฐาน (Family Practice Learning) ปี 2557 "หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแลคนทุกช่วงวัย : Family practice accross the life span)" โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับภูมิภาค 

ทั้งนี้จากนโยบายส่งเสริมส่งเสริมการพัฒนางานเวชศาตร์ครอบครัว โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมเวชศาสตร์ครอบครัว และนโยบายการขยายศูนย์สาธารณสุขชุมชนเมืองให้ครบทุกโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์และทีมสหวิชาชีพในโครงการ Family Practice Learning(FPL) ได้การพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนางานด้านเวชปฏิบัติครอบครัว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะด้านเวชปฏิบัติครอบครัว

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน