งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิภาคเหนือ


วันที่ 7-9 มกราคม 2558 ที่โรงแรมไอบิส สไตล์ จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานเภสัชปฐมภูมิในพื้นที่ภาคเหนือ โดยความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ และเขต ๒ พิษณุโลก และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยบริการในพื้นที่ คณาจารย์จากคณะเภสัช เจ้าหน้าที่และผู้บริหารจากสปสช. เข้าร่วมเวที

สำนักงานหลักประกันสุขขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนและพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อบูรณาการบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพประชาชน และเพื่อความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี 2557 สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ ได้จัดตั้งเครือข่ายเภสัชปฐมภูมิในพื้นที่ 30 แห่ง การจัดเวทีในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดและพัฒนางานเภสัชปฐมภูมิ อีกทั้งยังเป็นเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ เพื่อขยายเครือข่ายต่อไป

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน