มติบอร์ดสปสช.เห็นชอบจัดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน พัฒนาบัตรทองเดินหน้าสู่ปีที่ 13


มติบอร์ดสปสช.เห็นชอบจัดรับฟังความคิดเห็นบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 58 สัญจรระดับเขต 13 ครั้ง ก่อนปิดท้ายระดับประเทศ 1 ครั้ง ระหว่าง ม.ค.-เม.ย. และเพิ่มอีก 1 ครั้ง เป็นรับฟังความคิดเห็นนัดพิเศษ 2 ก.พ. เน้นรับฟังความเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการ หลัง “หมอรัชตะ” มอบ สปสช.เร่งระดมความเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปรับปรุงการจัดการกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น เผยบัตรทองเดินหน้ามาแล้ว 12 ปี ต้องมีการรับฟังเพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไป

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดสปสช.) ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2558 ตามมาตรา 18(13) ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า บอร์ดสปสช.มีมติเห็นชอบแผนการรับฟังความคิดเห็นประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง มกราคม-เมษายน 2558 เป็นเวทีระดับเขต 13 ครั้ง และระดับประเทศ 1 ครั้ง และเพิ่มการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนัดพิเศษ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ขณะนี้ประเทศไทยได้ดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาเป็นเวลากว่า 12 ปี ขณะนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 13 และช่วงเวลานี้มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการระหว่างสธ. และสปสช. มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้มีความเห็นแตกต่างกันหลายประเด็น ซึ่งตนพร้อมจะรับฟังความเห็นอย่างเต็มที่และทำให้เข้มข้นกว่าทุกปี โดยจะจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระบวนการทำงานอย่างรอบด้าน หลากหลายบริบท เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ก้าวหน้าต่อไป และสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น บอร์ดสปสช.มีมติดำเนินการต่อเนื่องทุกปี แต่ในปี 2558 นี้ บอร์ดสปสช.มีมติให้การจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างเข้มข้น เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รมว.สธ. ซึ่งต้องการให้มีการระดมความเห็นต่อการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับประเทศ และนำข้อสรุปที่ได้ไปสู่การปรับปรุงการจัดงบประมาณกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นเป็นโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงการรักษา ในปีนี้จึงได้เพิ่มการจัดรับฟังความคิดเห็นนัดพิเศษ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้

ทั้งนี้กรอบการเปิดรับฟังความคิดเห็น นอกจากแยกเป็น 7 ประเด็น คือ 1.ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2.มาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.การบริหารจัดการสำนักงาน 4.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ 6.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 7.การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ ตามที่ สปสช.ได้ดำเนินการแล้ว ในครั้งนี้ยังได้แยกการรับฟังความเห็นเฉพาะในส่วนผู้ให้บริการเป็นพิเศษ เพื่อสะท้อนมุมมองต่อการบริหาร การทำความเข้าใจ ซึ่งนำไปสู่การประสานการทำงานร่วมกัน  

“การเปิดรับฟังความเห็นในครั้งนี้ ศ.นพ.รัชตะ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และได้กำชับให้การเปิดรับฟังความเห็นต้องเปิดกว้าง ทุกฝ่ายต้องมีส่วนในการนำเสนอความเห็น เนื่องจากองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกคนต่างร่วมเป็นเจ้าของ ซึ่งงานนี้ ศ.นพ.รัชตะ จะเป็นประธานเปิดการประชุมและรับฟังความเห็นด้วยตนเอง” นพ.จรัล กล่าวและว่า สำหรับเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมในการเปิดรับฟังความเห็นครั้งนี้ คือ 1.ผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยบริการทุกระดับ ให้ครบถ้วนทั้งที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพต่างๆ 2.ผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ทั้งที่มีและไม่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4.ผู้มีส่วนได้เสีย นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน