การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับชมรมผู้บริหารกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ (Capacity building for customer service center) เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่ายการทำงาน ระบบข้อมูลของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้และทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อการเข้าถึงและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯและหัวหน้าพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนจากเขต ๑ เชียงใหม่ เขต ๒ พิษณุโลก เขต ๓ นครสวรรค์ กว่า ๑๐๐ คน

                ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) เขต ๑ เชียงใหม่ เปิดโครงการ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือด้านการสิทธิกับภาคีเครือข่ายรวมทั้งมีการพัฒนาระบบงานด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ โดย นายแพทย์รัฐพล  เตรียมวิชานนท์  ประธานกลุ่มภารกิจสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สปสช. ในงานยังมีการอภิปราย การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวิทยากรจาก สคบ. สปสช. ศูนย์ดำรงธรรม อีกทั้งยังมีการประชุมกลุ่มการสร้างเครือข่ายความร่วมมือศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน