เริ่มแล้ว สปสช.เขต ๑ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจังหวัดแพร่


สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๗๐ คน ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการในจังหวัดแพร่ เพื่อนำผลการรับฟังมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของบริการสาธารณสุขและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๑ เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดแพร่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ กล่าวต้อนรับโดยนายสมเพ็ชร์  ศรีทิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง และสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยนายคณาธิป  มุตเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านบริการวิชาการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพทย์

 

จากนั้นนายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวว่าการประชุมรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่จัดขึ้นนี้ เป็นการรับฟังความเห็นทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและรับบริการเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันที่สร้างสรรค์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

 

ในงานยังมีการแบ่งกลุ่มย่อย ๗ กลุ่ม ได้แก่ ด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข, ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข, ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน, ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่, ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ ด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ เพื่อรวบรวมประเด็นในพื้นที่รวบรวมสู่ระดับเขตและส่งต่อระดับประเทศ

 

          สำหรับประเด็นที่รวบรวมจากการประชุมครั้งนี้ อาทิ ไม่ร่วมจ่าย ๓๐ บาท มีการรักษาพยาบาลมาตรฐานเดียวกันในผู้ป่วยทุกราย มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับอำเภอในงบส่งเสริมป้องกันโรค ปรับกลไกการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการให้พอเพียงต่อการดำเนินงาน เพิ่มงบสนับสนุนกองทุนฯ ท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่าง สปสช. ท้องถิ่น และเครือข่ายต่าง ๆ การคุ้มครองสิทธิตามมาตรา ๔๑ ควรครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เป็นต้น

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน