กิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ (สปสช.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200 คน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เครือข่ายประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ และ นายแพทย์ประดิษฐ์ วนิจจะกูล ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่น นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า 16 ผลงาน
นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยบริการพื้นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงาน กลยุทธ์ปัจจัยของความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงงานบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมและลดปัญหาโรคที่สำคัญในพื้นที่ได้ และรวมถึงการเกิดผลงานนวัตกรรมด้านการจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนได้รับการดูแลป้องกันลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

 
 
กลับ ขึ้นบน