โครงการร้านยาในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ได้มีการพัฒนาร้านยาเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน ให้บริการคัดกรองโรคซึ่งเป็นการช่วยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันเวลา เพิ่มความครอบคลุมของผู้ที่ถูกคัดกรอง ลดความแออัดที่โรงพยาบาล และสามารถให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรังและเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพโดยตรงแก่ประชาชนได้อย่างดียิ่ง ตัวอย่างกิจกรรมเช่น
- การคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (Metabolic disease) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต/โรคอ้วน 
- การคัดกรอง/การให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง /โรคไตวายเรื้อรัง / Asthma , COPD 
- การให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0-14 ปี ตาม EPI Program/การวางแผนครอบครัว ( Family Planning )/การให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ /การให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear
.....ท่านสามารถรับบริการในพื้นที่ภาคเหนือเร็วๆนี้ค่ะ.....

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน