การประชุมคัดเลือกตัวแทนอปท. คณะอนุกรรมการควมคุมฯระดับเขตพื้นที่


วันที่ 21 ต.ค. 57 ที่ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะอนุกรรมการควมคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในส่วนของตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ผู้แทนผู้บริหารเทศบาลและ) โดยมี นพ.พีระมน นิงสานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งผลจากการประชุมคัดเลือกผู้แทนอปท. 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา จ.พะเยา เป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาล และนายกฤษณะ แก้วดี จากอบต.ป่าหุ่ง จ.เชียงราย เป็นผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)

ทั้งนี้การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควมคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เป็นไปตามมาตรา 48 และ มาตรา 51 แห่งพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ.2545 เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมกำกับและส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะอนุฯควบคุมฯมีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยมีองค์ประกอบจาก ผู้แทนผู้ให้บริการ ผู้แทนสภาวิชาชีพ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัย ผู้แทนอปท.และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) 9 ด้าน.

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน