กองทุน Long Term Care

กองทุน สนับสนุนระบบการดูแลระยะยาว (Long–term care) หมายถึงการจัดบริการสาธารณสุข. และบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะพึ่งพิง

 
     
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลเรื่องน่ารู้ เรื่องสิทธิกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น

 
     
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

การบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

     
กองทุน OP/PP Individual Data

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก และบริการส่งเสริมป้องกันโรค รายบุคคล

 
     
กองทุนแพทย์แผนไทย

กองทุนแพทย์แผนไทย สปสช.

 
     
กองทุนยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน

กองทุนยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน สปสช.

     
กองทุนอบต.

ระบบหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่

 
     
กองทุนทันตกรรม

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดี ของประชาชนในระยะยาว